Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die wordt geplaatst bij mevrouw Laura BOCK (handelend onder de naam ‘Woudwijs’) met maatschappelijke zetel te 3510 HASSELT, Diestersteenweg 339 en ondernemingsnummer 0755.420.558.

 E-mailadres: info@woudwijs.be

Deel 1 Algemeen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 (1) Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaves uitgaande van mij, ofwel via mijn website ofwel via e-mail of via sociale mediakanalen.

(2) Consument: elke fysieke of rechtspersoon die, louter voor niet-professionele doeleinden, producten of diensten aangeboden op deze website verwerft of gebruikt. In zijn hoedanigheid van consument beschikt de klant derhalve over specifieke rechten die zouden worden in vraag gesteld ingeval de via de website verworven goederen of diensten in werkelijkheid verband zouden houden met zijn professionele bedrijvigheid

(3) Dienst: de diensten die ik lever en die de Klant afneemt.

(4) Dienstverlener: mevrouw Laura BOCK of WOUDWIJS

(5) Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.

(6) Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met mij en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

(7) Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en mij.

(8) Producten: de artikelen, tickets voor workshops en cursussen die de Dienstverlener via de website verkoopt.

(9)  Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.

(10) Website: www.woudwijs.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, aanbiedingen, geplaatste bestellingen, workshops, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over de rechten en verplichtingen van de Klant.

 2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

 2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

 2.4. Deze algemene voorwaarden worden aan de klant ter beschikking gesteld voor het afsluiten van de Overeenkomst met de klant.

DEEL 2 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE DIENSTEN VAN DE DIENSTVERLENER EN VERKOOP VAN TRAJECTEN, ONLINE CURSUSSEN, E-BOOKS, …

Artikel 3 – Aangeboden producten en prijzen

3.1. De prijzen van de producten zijn de prijzen die vermeld staan op de website op het moment dat de klant een bestelling plaatst. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.2. De Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

3.3. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).  

3.4. Voor diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. 

3.5. De prijzen zijn exclusief de BTW aangezien de Dienstverlener vrijgesteld is, doch zonder leveringskosten, douanekosten, …. De leveringskosten zijn beschikbaar voor de klant en zijn afhankelijk van het land waarnaar de producten moeten worden verzonden.  

3.6. Alvorens de klant een bestelling plaatst op de website, zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen, beschikbaar zijn voor de klant en worden vermeld.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking aan de klant

4.1. De Dienstverlener biedt verschillende soorten diensten en trajecten aan. De klant kan de noodzakelijke informatie m.b.t. de verschillende soorten diensten terugvinden op de website.  

4.2. Bij bepaalde trajecten zal er steeds eerst een intakegesprek plaatsvinden. Daarna kan de Klant en de Dienstverlener kiezen of hij/zij al dan niet met het gekozen traject van start zal gaan. Dit zal steeds uitdrukkelijk vermeld worden per traject. 

Wanneer de Klant ervoor opteert te starten met het traject en m.a.w. het aanbod accepteert,  bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer het traject voortijdig zou worden beëindigd door de Klant,  zal de Klant toch tot volledige betaling moeten overgaan. 

4.3. De werkzaamheden van de Dienstverlener zullen plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, online of op een locatie overeengekomen tussen partijen. 

4.4. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde.  Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant. 

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag. 

4.5. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde tijdens het intakegesprek.  De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen.  

4.6. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

4.7. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt. 

De Dienstverlener is tevens niet aansprakelijk voor enige schade wanneer de klant de instructies of aanbeveling niet opvolgt. 

4.8. Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte of ongeval,  wordt verwacht dat de Klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Dienstverlener. Alle afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders verliest de Klant de beurt of zal er een vergoeding hiervoor worden aangerekend gelijk aan 50% van de normale vergoeding. De schadevergoeding moet betaald worden voor de volgende consultatie.  

4.9. Eenzelfde afspraak kan slechts één keer verzet worden wanneer dit binnen de 24 uur wordt meegedeeld, dit in onderling overleg tussen de Dienstverlener en de Klant. Wanneer de Klant eenzelfde afspraak meermaals verzet, zal zij de afspraak dienen te betalen., tenzij anders overeengekomen. 

Dit geldt evenwel enkel en alleen bij individuele coaching. Bij groepscoaching (cirkels) of het groepsprogramma kan de klant de afspraak niet verzetten of annuleren.  

4.10. Deelname is steeds op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. De cliënt blijft steeds aansprakelijk en verantwoordelijk voor zijn/haar eigen beslissingen, acties en de eventuele gevolgen hiervan. Bij enige twijfel, ongerustheid of onzekerheid omtrent de behandeling of coaching dient de klant de Dienstverlener hiervan in kennis te stellen en indien nodig zelf een arts, psycholoog, psychiater of psychotherapeut raadplegen voor verdere behandeling. 

Artikel 5– Tarieven en betaling

5.1. De werkzaamheden worden aangevat na de volledige betaling van de hoofdsom van het gekozen traject of d.m.v. een maandelijkse vergoeding.  

5.2. De Dienstverlener aanvaardt de volgende soorten betalingsmogelijkheden: 

  • Bancontact/ Payconiq by Bancontact
  • Mollie 
  • Overschrijving 
  • Factuur 

5.3. Voor producten of diensten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald, tenzij anders overeengekomen. 

Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. 

5.4. De maandelijkse vergoeding wordt, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring hetzij via factuur, maandelijks vooruitbetaald. De eerste maand van de overeenkomst zal bij aanvang een gedetailleerde afrekening worden opgemaakt en gefactureerd, betrekking hebbende op de periode vanaf het ingaan van de overeenkomst tot de eerstvolgende 5e van de maand, vanaf wanneer de SEPA-domiciliëring van toepassing wordt of de verdere facturatie van het maandelijks lidmaatschapsgeld die telkens op de 5e van elke maand wordt opgemaakt en onmiddellijk betaalbaar is. 

5.5. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is de dienstverlener gerechtigd om haar diensten stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan. 

De Dienstverlener verbindt zich ertoe de klant éénmalig ingebreke te stellen waarna de klant de tijd krijgt om het openstaand saldo te betalen binnen de week. 

5.6. Bij ontstentenis van betaling op de vastgestelde vervaldag en indien de DIenstverlener dient over te gaan tot invordering van haar vordering, is de Dienstverlener gerechtigd om alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk op te eisen, ongeacht de voorziene betaalwijze. 

5.7. Indien er geen betaling via domiciliëring is afgesproken, zal de deelnemer het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken naar het rekeningnummer BE57 0017 5041 7035  van de Dienstverlener met vermelding van het factuurnummer, te vinden onderaan de facturatie. De factuur dient te worden betaald binnen de 14 dagen. 

5.8. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur of de maandelijkse vergoeding binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 75,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd. 

Artikel 6 – Duurtijd, verlening , wijzigen of beëindiging van de overeenkomst

6.1. De duurtijd is steeds afhankelijk van het gekozen traject of programma. De Dienstverlener zal steeds op voorhand meedelen hoelang het gekozen traject of programma zal duren. 

6.2. De overeenkomst kan in principe niet voortijdig worden stopgezet. Het aangekochte traject of programma kent een loopduur zoals vermeld bij aankoop. Bij aanschaf van het traject gaat Klant ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer Klant gedurende het traject of programma wenst tot annulering over te gaan. 

Wanneer de Klant ervoor opteert om het traject te annuleren, heeft zij geen recht op enige terugbetaling. 

6.3. De Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

7.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar de Klant is niet verplicht een reden op te geven. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.  

7.2. Uitzondering: Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte diensten,  dan wel diensten of producten anders dan fysieke producten. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en de klant erkent het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

7.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

7.4. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar de Dienstverlener. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

7.5. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

7.6. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

7.7. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

7.8. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 8 – bestelling, verzending en levering online producten

8.1. De klant dient steeds een bestelformulier in te vullen op de website. De bestelling wordt pas aanvaard wanneer de Klant een bevestigingsmail ontvangt.  

8.2.  De Dienstverlener zal uw bestelling bevestigen per e-mail met de nodige informatie m.b.t. de aangekochte digitale producten. 

8.3. Voor aankoop van producten gelden de volgende bepalingen:

Als verzendadres geldt het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

8.4. De Dienstverlener verzendt de producten of de nodige informatie m.b.t. de toegang tot de cursussen steeds maar na volledige ontvangst van de betaling. De Dienstverlener doet het nodige om toegang te verschaffen tot de cursussen ten laatste 1 week na de betaling. 

8.5. Wanneer de bezorging vertraging heeft ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De Dienstverlener zal alsdan zo spoedig mogelijk de nieuwe leverdatum meedelen. 

8.6. De Dienstverlener levert de online producten wereldwijd. 

Artikel 9 – Gebruikersaccount voor online trainingen en cursussen

9.1. Om toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online trainingen, dient de Klant ofwel op de website of het gekozen online trainingsplatform een account aan te maken ofwel ontvangt de klant de logingegevens van de Dienstverlener. De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal de Klant ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord. 

9.2. Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden. 

9.3. Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is. 

9.4. Wanneer de Klant zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 10 -onlinetrainingen en cursussen

10.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

10.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

10.3. De Dienstverlener heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring. Met de online trainingen wenst de Dienstverlener de Klant de nodige tools bij te brengen. Zij kan evenwel geen garanties bieden. 

10.4. De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website of via het gekozen online platform. 

10.5. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.

10.6. Na het einde van een online training, blijft de inhoud gedurende een bepaalde periode beschikbaar. Dit wordt steeds op de website meegedeeld. 

10.7. De Dienstverlener biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Klant. 

10.8. De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener. 

DEEL 3 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP OFFERTES

Artikel 11 – Offertes

11.1. Een offerte uitgaande van de Dienstverlener is vrijblijvend en kan niet aanzien worden als een aanbod. Behoudens anders overeengekomen, is een offerte 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum. 

De overeenkomst komt pas tot stand nadat de klant als klant schriftelijk zijn/haar akkoord verklaart met de offerte én de Dienstverlener de opdracht heeft aanvaard. Bij het plaatsen van de bestelling stemt de klant uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden en ziet hij/zij af van zijn/haar eigen algemene voorwaarden.

11.2. Voor de bepaling van de omvang van de opdracht geldt enkel de omschrijving van de offerte met eventuele aanvullingen en wijzigen wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

Elke wijziging op vraag van de klant, elke bijkomende levering of prestaties, ongeacht of zij schriftelijk of mondeling zijn overeengekomen, én die niet zijn opgenomen in de offerte, zullen apart in rekening worden gebracht aan de gangbare tarieven, zijnde aan een uurtarief van € 85 (excl. BTW). 

11.3. Nadat de overeenkomst is aangegaan door middel van een schriftelijk akkoord per mail of door ondertekening van de offerte kan de klant niet meer afzien van zijn/haar bestelling, tenzij met akkoord van de Dienstverlener. De prijzen staan steeds vast. 

11.4. De Dienstverlener heeft het recht de bestellingen te annuleren indien deze dubbelzinnig zou zijn. 

11.5. De Dienstverlener kan evenwel niet aan de offerte worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze ervan kon uitgaan dat deze een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

11.6. De prijzen vermeld in de offerte zijn steeds exclusief BTW.  De prijzen die worden opgegeven zijn steeds op basis van de geldige tarieven. Na bestelling behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de opgegeven prijzen aan te passen om zodoende eventuele prijsschommelingen op te vangen. 

11.7. Alle bijkomende kosten zijn steeds ten laste van de klant, ongeacht de aard ervan. Deze worden rechtstreeks aan de klant gefactureerd en door de klant betaald, tenzij anders overeengekomen.  

11.8. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 12 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking aan de klant

12.1. De Dienstverlener biedt verschillende soorten diensten en trajecten aan. De klant kan de noodzakelijke informatie m.b.t. de verschillende soorten diensten terugvinden op de website.  

12.2. Bij bepaalde trajecten zal er steeds eerst een intakegesprek plaatsvinden. Daarna kan de Klant en de Dienstverlener kiezen of hij/zij al dan niet met het gekozen traject van start zal gaan. Dit zal steeds uitdrukkelijk vermeld worden per traject. 

Wanneer de Klant ervoor opteert te starten met het traject en m.a.w. het aanbod accepteert,  bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer het traject voortijdig zou worden beëindigd door de Klant,  zal de Klant toch tot volledige betaling moeten overgaan. 

12.3. De werkzaamheden van de Dienstverlener zullen plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, online of op een locatie overeengekomen tussen partijen. 

12.4. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde.  Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant. 

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag. 

12.5. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde tijdens het intakegesprek.  De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen.  

12.6. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

12.7. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt. De Dienstverlener is tevens niet aansprakelijk voor enige schade wanneer de klant de instructies of aanbeveling niet opvolgt. 

12.8 Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte of ongeval,  wordt verwacht dat de Klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Dienstverlener. Alle afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders verliest de Klant de beurt of zal er een vergoeding hiervoor worden aangerekend gelijk aan 50% van de normale vergoeding. De schadevergoeding moet betaald worden voor de volgende afspraak.  

12.9. Eenzelfde afspraak kan slechts één keer verzet worden wanneer dit binnen de 24 uur wordt meegedeeld, dit in onderling overleg tussen de Dienstverlener en de Klant. Wanneer de Klant eenzelfde afspraak meermaals verzet, zal zij de afspraak dienen te betalen., tenzij anders overeengekomen. 

Dit geldt evenwel enkel en alleen bij individuele coaching en workshops op maat. Bij groepscoaching (cirkels) of het groepsprogramma kan de klant de afspraak niet verzetten of annuleren.  

12.10. Deelname is steeds op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. De cliënt blijft steeds aansprakelijk en verantwoordelijk voor zijn/haar eigen beslissingen, acties en de eventuele gevolgen hiervan. Bij enige twijfel, ongerustheid of onzekerheid omtrent de behandeling of coaching dient de klant de Dienstverlener hiervan in kennis te stellen en indien nodig zelf een arts, psycholoog, psychiater of psychotherapeut raadplegen voor verdere behandeling.

Artikel 13 – Facturatie en betaling

13.1. De Dienstverlener maakt steeds een factuur op conform de gemaakte afspraken. Deze factuur dient te worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum. 

13.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd. 

13.3. Bij gebreke aan tijdige betaling heeft de Dienstverlener recht om nog lopende werkzaamheden of diensten op te schorten totdat de verschuldigde bedragen (zowel hoofdsom als intresten en schadevergoeding) volledig betaald zijn.

Artikel 14 – Duurtijd, beëindiging of annulatie van de overeenkomst

14.1. De duurtijd is steeds afhankelijk van het gekozen traject/product. Partijen komen steeds op voorhand overeen hoelang de overeenkomst zal duren. 

Wanneer de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde duur, kunnen partijen de overeenkomst ten allen tijden opzeggen, mits inachtname van een opzegtermijn van 3 maanden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.  

Wanneer de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde duur, kan de overeenkomst niet voortijdig worden beëindigd, tenzij met uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de andere partij. 

14.2. De Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet. 

14.3. De klant heeft de mogelijkheid om de opdracht te annuleren via schriftelijke kennisgeving (e-mail) ten laatste  1 maand voor de startdatum van de workshop/traject. De klant dient in dit geval de reeds gepresteerde uren te betalen.  Dit zal worden aangerekend aan het gangbare uurtarief zoals uiteengezet in de offerte. 

14.4.  Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting, alsmede in geval van faillissement, van aanvraag van uitstel van betaling, van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, wordt de klant van rechtswege geacht in verzuim te zijnen dan heeft de Dienstverlener het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding kan verschuldigd zijn. In al deze gevallen is elke vordering van de Dienstverlener lastens de klant dadelijk en ineens opeisbaar.

DEEL 4– BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN EN PRODUCTEN VAN DE DIENSTVERLENER

Artikel 15 -Betwistingen

De klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de Dienstverlener. 

Indien de klant later melding zou maken van een gebrek, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

De klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1. Overmacht 

De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

16.2. Relaties met derden 

Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

16.3. Contractuele tekortkomingen 

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan u haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde(n) of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

16.4. Technische problemen website

De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. 

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de onlinediensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden. 

16.5. Gebruik Website 

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

16.6. Gebruik van de producten en cursussen. 

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd gebruik van de producten of de cursussen. De Dienstverlener kan geen resultaat garanderen, m.a.w. heeft geen resultaatsverbintenis. 

16.7. M.b.t. bosbaden

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor, tijdens of na bosbaden voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de Klant. 

De Dienstverlener kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen,  struikelen, uitglijden, etc. van de klant tijdens de bosbaden. 

Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrecht

17.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website of sociale media kanalen producteneigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

17.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst. 

17.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.  

17.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

17.5. De klant maakt zich ook sterk voor haar eigen klanten die deelnemen aan een workshop gegeven door de Dienstverlener. De klant voorziet in haar eigen algemene voorwaarden dat de materialen beschermd zijn door de relevante intellectuele eigendomsrechten om de rechten van de Dienstverlener te waarborgen.

Artikel 18 – Gegevensverwerking

18.1. Door het aanvaarden van een aanbod of het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website.  

18.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, woren nader omschreven in de privacy policy.  

18.3. In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren.

Artikel 19- Algemeen

19.1. Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen van de andere partij. 

Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

19.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in ligt met het doel van de nietige bepaling. 

19.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.